Shuffle Foot, White Hills Arizona

Shuffle Foot, White Hills Arizona